VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pan Gustav Liepold, IČO: 637 50 538, se sídlem Hanychovská 548/26, 460 07
Liberec 3, je provozovatelem internetového obchodu www.glfishing.cz, jehož
předmětem je prodej rybářského náčiní a souvisejících výrobků. Veškeré smluvní
vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu
www.glfishing.cz nebo prostřednictvím písemné Objednávky se řídí právním řádem
České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými smluvními podmínkami se
řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ve vztahu ke Spotřebiteli i zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito
VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost VOP je Kupující Prodávajícím
vždy dostatečně upozorněn před uskutečněním Objednávky a je mu poskytnuta
možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách internetového
obchodu www.glfishing.cz.
1.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
2.1. Prodávající: Prodávajícím se rozumí pan Gustav Liepold, IČO: 637 50 538, se sídlem
Hanychovská 548/26, 460 07 Liberec.
2.2. Kupující: Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.
2.3. Podnikatel: Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit
soustavně za účelem dosažení zisku.
2.4. Spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo
s ním jinak jedná.
2.5. Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem
je převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a
převzetí a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího.
2.6. Zboží: Veškerý sortiment Prodávajícího nabízený prostřednictvím E-shopu ke koupi.
2.7. Kupní cena: Cena uvedená v aktuální cenové nabídce na E-shopu, která vychází
z aktuálních ceníků Prodávajícího platných vždy pro příslušné období.
2.8. Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem
koupě Zboží a které má náležitosti specifikované v čl. 3 VOP.
2.9. Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2.10. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
2.11. E-shop: Internetový obchod www.glfishing.cz jehož provozovatelem je Prodávající a
kde nabízí Zboží ke koupi.
2.12. Smluvní strany: Prodávající a Kupující. Popř. jednotlivě jako Smluvní strana.
3. POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Prodávající s Kupujícím uzavírá Kupní smlouvu na základě Objednávek Kupujícího
zaslaných Prodávajícímu v písemné podobě nebo na základě objednání Zboží
prostřednictvím E-shopu.
3.2. Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto
předepsané údaje: identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO,
sídlo), dodací adresu, druh Zboží, množství, způsob přepravy, datum, podpis (v
případě písemné Objednávky), kontaktní osobu, spojení (e-mail).
3.3. Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je
Kupující povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného
odkladu, a to prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu osobně
nebo elektronickou poštou.
3.4. Objednávky je třeba zasílat v písemné podobě, a to osobním předáním v sídle
Prodávajícího, poštou, elektronickou poštou nebo prostřednictvím E-shopu.
3.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání
Kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních
prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.
3.6. Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím
potvrzena písemně v listinné podobě nebo elektronickou poštou.
4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Zboží obdrží Kupující na dodací adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím
kurýrní služby nebo má možnost si Zboží vyzvednout osobně v provozovně
Prodávajícího na adrese jeho sídla uvedeného v čl. 1 VOP. Za dopravu objednaného
Zboží prostřednictvím kurýrní služby je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit nad
rámec Kupní ceny taktéž částku ve výši 149,- Kč, pokud celková cena objednaného
Zboží nepřesáhne částku 500,- Kč, ve výši 98,- Kč v případě, že celková cena
objednaného Zboží přesáhne částku 500,- Kč, avšak nepřesáhne částku 2.000,- Kč.
Objedná-li Kupující Zboží v celkové hodnotě nad 2.000,- Kč, není povinen nad rámec
Kupní ceny Prodávajícímu za dopravu ničeho hradit a dopravné je tak zdarma.
Nevyzvedne-li si Kupující objednané Zboží a bude následně požadovat opětovné
zaslání tohoto Zboží, bude za toto zaslání vždy účtována Kupujícímu částka ve výši
700,- Kč.
4.2. Pokud Kupující nepřevezme zásilku objednaného Zboží nebo ji bez
ospravedlnitelného důvodu odmítne převzít, byť mu bylo Zboží v místě a v termínu
dle Objednávky řádně dodáno bez vad, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu
nákladů spojených s kompletní dodávkou Zboží, zejména pak náklady na dopravu
Zboží na dodací adresu, dopravu zpět na místo odeslání, náklady na balicí materiál

apod. Platba za opětovné dodání dle odst. 4.1 tohoto článku není tímto ustanovením
nijak dotčena.
4.3. Dodací podmínky specifikované v odst. 4.1 tohoto článku jsou platné výlučně ve
vztahu k odesílání Zboží na dodací místa v rámci území České republiky. Má-li
Kupující zájem na dodání objednaného Zboží do zahraničí, tj. mimo území České
republiky, Prodávající mu na vyžádání cenu dopravy v závislosti na určení dodacího
místa sdělí, jinak se použije aktuálně platný ceník pro jednotlivé země vedený
spolupracující přepravní společností (PPL).
4.4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v kvalitě a množství
v souladu s Objednávkou.
4.5. Prodávající se zavazuje Zboží, které je skladem, dodat Kupujícímu nejpozději do pěti
dnů od jeho objednání, pokud je takto doručováno v rámci území České republiky. O
možnostech dodání Zboží, jež není skladem, je Prodávající povinen Kupujícího na
základě žádosti informovat a to především prostřednictvím elektronické pošty. Bude-li
objednané Zboží doručováno do zahraničí, Smluvní strany se na podmínkách dodání
domluví zvlášť.
4.6. Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, nejpozději však do 14
dnů od jeho převzetí. Nebezpečí škody na Zboží přechází jeho převzetím na
Kupujícího, jež není Podnikatelem nebo je Podnikatelem, avšak nekupuje Zboží
v souvislosti se svým podnikáním. V případě, že se jedná o Kupujícího Podnikatele,
který kupuje Zboží v souvislosti se svým podnikáním, přechází na něj nebezpečí
škody na objednané Zboží okamžikem předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro
přepravu do místa určeného v Objednávce jako dodací adresa.
4.7. V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané faktuře oproti Objednávce je
Kupující povinen ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku tyto oznámit
Prodávajícímu a to dostatečně konkrétně.
5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Kupní cena je na E-shopu stanovena v korunách českých. Prodávající není plátcem
daně z přidané hodnoty. Do Kupní ceny je zahrnut i obal Zboží. Součástí kupní ceny
nejsou náklady spojené s dodáním objednaného Zboží, případné pojištění, celní a
jiné poplatky.
5.2. Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě vystavení příslušných
daňových dokladů a to
5.2.1. v hotovosti při převzetí objednaného Zboží od přepravce (na dobírku)
5.2.2. v hotovosti při převzetí objednaného Zboží v provozovně Prodávajícího.
Kupní cena je v obou případech splatná k okamžiku převzetí objednaného Zboží.
5.3. Provedení hotovostní platby je možné pouze v souladu s právními předpisy, zejména
zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších
předpisů.

5.4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny není Prodávající povinen dodat
Kupujícímu doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy.
Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších
dodávek Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího.
6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
6.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny.
6.2. Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího je Kupující povinen zdržet se
jakéhokoliv zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození,
znehodnocení či zničení. Dále není Kupující v tomto časovém období oprávněn Zboží
jakkoliv zcizovat ve prospěch třetích osob.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Kupující má práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek stanovených
v Občanském zákoníku. Práva z vadného plnění Kupujícímu vznikají v případě, kdy
Zboží má při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem, vady, zejména pak v případě, kdy
Zboží nemá v souladu s Objednávkou, resp. Kupní smlouvou, při převzetí Kupujícím
(dopravcem), předepsanou jakost, provedení a množství.
7.2. Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí
prohlédnout, zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti, provedení a
množství. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství
Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré
odborné péče zjistit měl a mohl.
7.3. Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u
Prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů (poštou na adresu
sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@glfishing.cz), a to
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději
však v zákonné lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění. V případě vady, na
kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen práva z vadného plnění
uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět,
nejpozději však v záruční době.
7.4. Při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je Kupující povinen
7.4.1. Uvést jméno (název) Kupujícího, adresu (sídlo), e-mail
7.4.2. Řádně označit reklamované Zboží;
7.4.3. Uvést datum Objednávky a číslo daňového dokladu;
7.4.4. Dostatečně popsat vadu či vady Zboží a jak k vadám došlo;
7.4.5. Uvést provedenou volbu práva z vadného plnění;
7.4.6. Odeslat či předat reklamované Zboží a to včetně všech jeho součástí a
příslušenství;
7.4.7. Přiložit k reklamovanému Zboží daňový doklad, popř. záruční list;

7.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do
jednoho měsíce po doručení reklamace Prodávajícímu.
7.6. Pokud bude Kupující zasílat reklamované Zboží Prodávajícímu, je povinen takové
Zboží zabalit do původního obalu a pokud to nebude možné, tak do obalu, jež bude
vyhovovat povaze Zboží a druhu přepravy, v souvislosti s čímž je Prodávající ochoten
poskytnout Kupujícímu konzultaci. V případě nesprávného balení reklamovaného
Zboží, jež vystavuje Zboží riziku újmy v průběhu přepravy, nemusí být reklamace ze
strany Prodávajícího uznána.
7.7. Prodávající poskytuje na veškeré Zboží záruku za jakost v rozsahu 4 měsíců.
Prodávající se tak zavazuje, že Zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel po
dobu 4 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím. Kupující nemá práva ze záruky
v případě, kdy by vada byla způsobena užíváním Zboží Kupujícím či jinou třetí
osobou, ve zřejmém rozporu s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s pokyny
pro užívání, pokud byly spolu se Zbožím dodány či Kupujícímu jinak známy, pokud na
něm byly provedeny pozdější úpravy či změny, které nebyly Prodávajícím
odsouhlaseny či byla vada způsobena vnější okolností nezávislou na vůli a jednání
Prodávajícího. Od odstranění vady neběží nová záruční doba.
7.8. Záruka za jakost Zboží dle předchozího odstavce je svou délkou záruční doby
poskytována výlučně ve vztahu k Podnikateli, jež s Prodávajícím uzavírá Kupní
smlouvu.
7.9. Je-li na straně Kupujícího Spotřebitel, vztahuje se na Zboží záruka za jakost v trvání
dvou let ve smyslu § 2165 Občanského zákoníku.
7.10. Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se v dalším
použijí zejména ustanovení § 2099 a násl. a § 2165 a násl. Občanského zákoníku.
7.11. Smluvní strany jsou povinny si za účelem řádné realizace reklamace poskytnout
navzájem veškerou nezbytnou součinnost.
8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
8.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá
Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo nesplní povinnosti
stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od
Kupní smlouvy zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě
splatnosti, či jakkoliv poškodí dobré jméno Prodávajícího.
8.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy taktéž v případě, kdy se ukáže,
že plnění Kupní smlouvy je z jeho strany nemožné (např. z důvodu nedostatku či již
neexistence Zboží). Zaplatil-li Kupující Kupní cenu již před okamžikem odstoupení
Prodávajícího, je Prodávající povinen Kupujícímu poskytnuté finanční prostředky bez
zbytečného odkladu vrátit a to způsobem, na kterém se Smluvní strany dohodnou.
8.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé
Smluvní straně. Doručením takového odstoupení od Kupní smlouvy se tato zrušuje
od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit doposud poskytnutá plnění ve
světle zásad vydání bezdůvodného obohacení.
8.4. Kupující je povinen odstoupení od Kupní smlouvy zaslat poštou na adresu sídla
Prodávajícího.

8.5. Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta
začíná běžet ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem. Spotřebitel tak může učinit
prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jež je ke stažení na
internetových stránkách glfishing.cz, popř. přímo zde. Prodávající bez zbytečného
odkladu po obdržení odstoupení Spotřebiteli oznámí v textové podobě jeho přijetí.
8.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní
smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením Zboží
Prodávajícímu, resp. náklady za navrácení Zboží, nemůže-li být Zboží vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Spotřebitel.
8.7. Spotřebitel Prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo
v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na
jeho povahu a vlastnosti.
8.8. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal..
8.9. Spotřebitel se pro případy odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 8.4 tohoto článku
zavazuje vrátit Prodávajícímu Zboží úplné, nepoškozené, čisté a pokud možno
v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém Spotřebitel od Prodávajícího Zboží
převzal.
8.10. Spotřebitel není oprávněn způsobem dle odst. 8.4 tohoto článku odstoupit od Kupní
smlouvy v případech upravených v § 1837 Občanského zákoníku.
8.11. Odstoupil-li Podnikatel či jiná osoba odlišná od Spotřebitele platně od Kupní smlouvy
na základě těchto VOP či Občanského zákoníku nebo jiného zákona, je Prodávající
povinen vrátit Podnikateli či jiné osobě odlišné od Spotřebitele zaplacenou Kupní
cenu sníženou o případné náklady Prodávajícího spojené s vrácením Zboží.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající prohlašuje, že v rámci právního vztahu založeného Kupní smlouvou,
bude Prodávající zpracovávat osobní údaje Kupujícího za následujícími účely:
9.1.1. Realizace smluvního vztahu: Zpracování osobních údajů Kupujícího je
nezbytné pro plnění Kupní smlouvy. V případě, že Kupující s poskytnutím svých
údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Kupní smlouvu uzavřít. Za tímto
účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Kupujícího identifikační
údaje uvedené v Objednávce (jméno, příjmení (název), bydliště (sídlo), e-mail,
IČO, DIČ) a dále informace vztahující se k předmětu Kupní smlouvy, zejména
pak popis Zboží, způsob úhrady. Jedná se o kategorie adresní a identifikační.
Tento rozsah osobních údajů je Prodávající oprávněn zpracovávat za účelem
ochrany svých práv v případě sporu s Kupujícím.
Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu nezbytnou
uvedenému účely, tj. po dobu trvání smluvního vztahu.
9.1.2. Marketingové využití údajů: Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat

elektronickou adresu Kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících
se Zboží obdobného tomu, které bylo již Kupujícímu dodáno. Takto je
Prodávající oprávněn činit do doby, než Kupující s takovýmto postupem vyjádří
svůj nesouhlas.
Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu, než Kupující vyjádří
svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení.

9.2. Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, jsou uchovávány po dobu 10 let.
9.3. Osobní údaje specifikované výše v tomto článku bude zpracovávat výlučně
Prodávající jakožto správce osobních údajů.
9.4. Osobní údaje pak mohou být zpřístupněny společnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 251
94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, a to za účelem odeslání
Zboží Kupujícímu.
9.5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající
povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat v rozsahu dle ust. § 12 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.6. Kupující je oprávněn žádat Prodávajícího, jakožto správce údajů, nebo zpracovatele
osobních údajů, o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
9.7. Kupující je oprávněn žádat Prodávajícího, jakožto správce údajů, nebo zpracovatele
osobních údajů, o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, který je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního živote Kupujícího nebo v rozporu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
10.1. Spory z Kupní smlouvy, vzniklé mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být
řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se
sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je dle §
20a písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu
podnikání Prodávajícího, k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným
10.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle předchozího odstavce tohoto článku se
řídí především § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a
pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní
inspekcí.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku sděluje, že
mimosoudní vyřizování stížností je prováděno prostřednictvím kontaktních údajů
Prodávajícího, čímž není ve vztahu ke Spotřebiteli nijak dotčeno jeho právo řešit
spory z Kupní smlouvy mimosoudní cestou dle čl. 10 VOP. Možnosti obrátit se na
dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména pak zákon č. 64/1986
Sb., o české obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku
přednost před zněním těchto VOP.
11.3. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené zejména v obchodních podmínkách
Kupujícího, se pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí.
11.4. VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách
Prodávajícího na webové adrese www. glfishing.cz.
11.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či
neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy
nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo
původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
11.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2018.